Vrije Boekhandel

Guus Kuijer - De Bijbel voor ongelovigen Deel 6


Judit, Daniël,Suzanna en Ester

De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen).
In dit laatste deel gaat het over Judit, Daniël, Susanna en Ester. De meeste van deze verhalen gaan over het ontstaan van het antisemitisme en de reactie van de Joden daarop. Het meest aangrijpende voorbeeld daarvan is het verhaal over de Joodse Ester die door koning Ahasveros van Perzië, door middel van een schoonheidswedstrijd, tot zijn vrouw wordt gemaakt.
Met behulp van haar pleegvader Mordechai voorkomt zij, met gevaar voor eigen leven, dat de hoveling Haman door de uitvaardiging van een nieuwe wet het Joodse volk uitroeit.

Paperback € 20,00

Wim Zaal - Heilige Vaders, Het verhaal van de pausen


Bijna tweeduizend jaar, in één onafgebroken volgorde verteld: het verhaal van de 264 pausen is uniek in de geschiedenis van de mensheid. De twee grote tegenpolen, macht en genade, heersen en dienen, gaan een verbond
aan, een monsterverbond, dat in zowel demonen als heiligen belichaamd wordt.
Gelukkig is de tijd voorbij, dat hun verhaal òf door vrome katholieken óf door papenvreters werd geschreven.
Wim Zaal, met zijn afstandelijke humor en zijn vermogen zich in mensen te verplaatsen, brengt feiten en verbanden aan het licht die steeds opnieuw de lezer verrassen en de geschiedenis verhelderen.
Een bezit voor het leven!

Uitgeverij Aspect
Paperback € 24,95

Protestanten - Alec RyrieIn 2017 is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther, een relatief onbekende professor aan een obscure Duitse universiteit, zich uitsprak tegen de corruptie van de lokale geestelijken. Die confrontatie mondde tot ieders verbazing uit in een compleet nieuwe christelijke stroming: het protestantisme.

In Protestanten beschrijft professor Alec Ryrie de geschiedenis van deze religie, die volgens historici de basis was voor veel van de grote veranderingen van de afgelopen eeuwen: het liberalisme, de industriële revolutie, de wetenschappelijke revolutie, tolerantie, intolerantie, kapitalisme, imperialisme, democratie en fundamentalisme.

Ryrie voert de lezer in zijn omvangrijke boek door de geschiedenis van de protestanten: vanaf het fragiele begin in Centraal-Europa tot haar gewelddadige vestiging als staatsreligie op de rest van het continent; van haar rol in de revoluties tot in de moderne wereld. Het verhaal van de protestanten, toont Ryrie, is het verhaal van de moderne wereld.

Paperback € 29,90

Erik Borgman - Leven van wat komt


Een katholiek uitzicht op de samenleving.

Op basis van omvattend onderzoek en talrijke gesprekken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, en nauw aansluitend op gedachten van paus Franciscus, presenteert dit boek een bevrijdende omgang met de brandende maatschappelijke kwesties van deze tijd.

Erik Borgman (1957) is hoogleraar publieke theologie en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center van de Universiteit van Tilburg. Deze publicatie is onderdeel van het project 'De katholieke traditie opnieuw een levende kracht' dat hij leidt.

Paperback € 17,00

Paus Franciscus, het vierde jaar - Christiaan van der Heijden


Verlangen naar eenheid.

Uitgeverij Adveniat
Paperback € 19,50

Goddelijke kunst - Navid Kermani


Wat gebeurt er als een hoogleraar oriëntalistiek, zelf een moslim, de beeldwereld van het christendom induikt? Navid Kermani aanschouwt met bewondering en verbazing een religie vol offers, liefde en wonderen, menselijk en goddelijk tegelijk. Een christendom waarover christenen zelden met zo'n aanstekelijk enthousiasme praten.
Met open blik en hart voor de grote en de onbekende werken uit de christelijke kunst laat Kermani ons in de schilderijen van de oude meesters Botticelli, Caravaggio en Rembrandt vragen zien die ons nog steeds bezighouden.Hij ziet in Rembrandt de eerste kunstenaar die Lazarus - hij is zojuist opgestaan uit het graf - een uitdrukking van verschrikking, zelfs van tegenzin gaf. En Caravaggio's ongelovige Thomas is voor hem misschien de enige die kritische vragen durft te stellen bij Jezus' wonderen. Met zijn 'andersgelovige' achtergrond en zijn nieuwsgierige, onderzoekende blik komt hij bij Albrecht Dürer, Gerhard Richter, Jheronimus Bosch,
Leonardo da Vinci, Sandro Veronesi en vele andere kunstenaars tot verbazingwekkende
inzichten over kunst en religie, gods- en mensbeelden. Zijn boek verbindt oost en west, islam en christendom, en wekt het verlangen zélf zo te kunnen kijken.

Gebonden € 30,00

Het mirakel van Amsterdam - Charles Caspers & Peter Jan Margry


De Stille Omgang is een goed bewaard Amsterdams geheim. Elk jaar trekt medio maart een nachtelijke stoet van duizenden mannen en vrouwen zwijgend door de oude binnenstad. Dit ritueel gaat terug op het Mirakel van Amsterdam, een hostiewonder uit 1345. Op de plaats waar dit gebeurde, een huis in de Kalverstraat, bouwde men een fraaie kapel, de Heilige Stede. Pelgrims stroomden toe en bedevaart bracht welvaart. Na de komst van de Reformatie raakten de stedelingen onderling verdeeld over de cultus, en die verdeeldheid, met name tussen katholieken en protestanten, zou eeuwen blijven duren.
Deze 'biografie' gaat over de interactie tussen heiligdom, pelgrims, stad, natie, en de twisten die daarmee gepaard gingen. Zo groeide de Stille Omgang in de negentiende en twintigste eeuw uit tot hét ritueel waarmee Nederlandse katholieken hun identiteit en herwonnen maatschappelijke positie markeerden.
Daarnaast inspireerde de formule van de omgang ook andere groeperingen, zoals de deelnemers aan stille (vredes)tochten en de provobeweging. Het Mirakel van Amsterdam biedt een nieuwe kijk op een omstreden en fascinerend onderdeel van de Amsterdamse en Nederlandse cultuur- en religiegeschiedenis.

Gebonden € 30,00

Jonathan Sacks - Een gebroken wereld heel maken


In 'Een gebroken wereld heel maken' onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen.
Het boek biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere 'gewone' mensen illustreren zijn betoog. Het oproepen tot verantwoordelijkheid is de kerntaak van de godsdienst, stelt hij in de hem kenmerkende openhartige en toegankelijke stijl.

Volgens Sacks is het in het huidige religieuze en politieke klimaat van groot belang dat wij in geloof onze vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze medemensen en de samenleving als geheel. 'Een gebroken wereld heel maken' is een bemoedigend en hoopgevend boek.

Paperback € 29,95

Huub Oosterhuis - Alles voor allen


Het boek 'Alles voor allen' is een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis.
Uit zijn vele publicaties, preken en overwegingen heeft theoloog en liturgist Kees Kok, in overleg met de auteur, een ander soort 'catechismus' gedistilleerd. Hierin wordt geprobeerd aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de Joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag.
Voorbij aan het onderscheid katholiek-protestant en voor alle mensen van goede wil.
Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, hebben geen flauw idee meer waar het in het christelijk geloof om gaat. In deze nieuwe catechismus worden de wezenlijke vragen helder beantwoord.

Paperback € 18,00

Antoine Bodar - Geborgen in traditie


Antoine Bodar beschouwt de rol van traditie in de huidige tijd.

Dit is het moment om ons af te vragen in welke traditie we staan en of die wellicht troost in bange dagen kan verschaffen. Traditie betekent immers verbinding met het verleden –collectief én individueel. Bij elke vernieuwing past het de traditie te raadplegen om niet te blijven steken in de waan van de week.

Stellig is menigeen ervan overtuigd dat juist in een tijd van crises traditie houvast kan geven en zo geborgenheid. Wie de traditie in ogenschouw neemt – maar natuurlijk met kritische blik –, die ontleent daaraan zekerheid en een gevoel voor betrekkelijkheid. Aldus weten we ons geborgen in traditie.

Gebonden € 28,00

Martin Buber - De legende van de Baalsjem


Martin Buber (1878-1965) geldt als een der belangrijkste denkers en godsdienstfilosofen van de moderne tijd. Zijn «Ik en Jij», een intense verkenning van de verhouding tussen mens en wereld, en tussen mens en God, wordt gerekend tot de mijlpalen van de intellectuele geschiedenis van de twintigste eeuw.
Zijn publicatie van «De legende van de Baalsjem» bied met de navertellingen van de in het Jiddisch overgeleverde verhalen over de legendarische rabbi Israël Ben Eliëzer, genaamd «Ba'al Sjem Tov» («Meester van de wonderbaarlijke Godsnaam»), kortweg «de Baalsjem», de westerse wereld voor het eerst toegang tot deze traditie van joodse spiritualiteit.
Voor Buber was deze bijna verloren gegane wereld geen statisch monument van het verleden, maar een levende traditie van wijsheid die open stond voor een ieder die zocht naar een zinvolle relatie van de mens met het Al en de plaats van geloof in de moderne cultuur.
De Nederlandse kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman maakte in 1943, kort voor zijn executie door de nazi's, twee «suites» met prenten gebaseerd op Bubers boek. Deze nieuwe editie van «De legende van de Baalsjem» brengt voor het eerst de klassieke tekst van Buber samen met de legendarische prenten van Werkman.

Paperback € 22,50

Het merk Luther - Andrew Pettegree


Hoe een monnik vanuit het niets zijn stadje tot een centrum van de boekdrukkunst maakte en zichzelf.

Paperback € 30,00

Jacob Slavenburg - Het verguisde Christendom


Oorsprong en teloorgang van de vroegste'kerk'

Uitgeverij Walburgpers
Paperback € 19,95

Andries Knevel - Het geheim van de paus


'Ik krijg steeds meer behoefte aan symboliek. Het geloof is niet het voor waar houden van een aantal waarheden. Het is veel meer!'

Een protestantse jongen komt onder de bekoring van paus Franciscus... Hij snapt er zelf ook niet veel van en gaat op onderzoek uit. Dagenlang verblijft hij met zijn cameraploeg in Rome. Onbevangen probeert hij alles wat hij ziet tegemoet te treden, te vragen naar wat hij niet snapt. Kippenvel als hij op het Sint Pieterplein met eigen ogen ziet wat de zegen van de paus met de mensen doet. Hij houdt van stille kerken, van meditatie. Van de rust van het klooster. Was hij eigenlijk diep in z'n hart niet altijd al katholiek?

Andries Knevel (1952) is theoloog, schrijver en radio- en televisiepresentator.

Paperback € 18,90

De Franken en het christendom (550-850) - Pierre Trouillez


Het Frankische Rijk was het gebied dat tussen de derde en de tiende eeuw door de Franken werd bestuurd en al snel uitgroeide tot een grootmacht.
Pierre Trouillez vertelt het verhaal van de Frankische kerk in de vroege middeleeuwen, van 500-850, en de invloed van de kerk op de geschiedenis. Trouillez stelt dat het chistendom in deze periode voorwaarden heeft geschapen voor de Europese eenwording eeuwen later.

Auteur Pierre Trouillez (1946) studeerde in Leuven. Hij werd gewijd tot priester in het aartsdom Mechelen-Brussel en was jarenlang docent Kerkgeschiedenis en Godsdienstwetenschappen in Antwerpen, Hasselt, Leuven en Brussel. Hij publiceerde eerder De Germanen en het christendom.

Uitgeverij Davidfonds
Gebonden met slappe kaft € 25,00

Harry Stroeken - Breuklijnen


Priesters in overgangstijd.
memoreeks Valkhof Pers

Bijna twintig jaar geleden startte Valkhof Pers in samenwerking met het Katholiek Documentatie Centrum de MemoReeks, waarin levensverhalen uit het katholieke verleden - en soms ook heden- worden opgetekend.
In Breuklijnen vertellen negen(ex)priesters hun verhaal. Zij hebben hun grootseminarie veelal gedaan in de jaren vijftig en begin jaren zestig. De toenmalige crisis in het priesterambt is aan geen van hen voorbij gegaan:ieder van deze priesters moest zelf zijn plaats bepalen in het nieuwe geheel. Van degenen die het priesterambt achter zich lieten deed de eerste dat in 1972, de laatste in 1997.

Paperback € 18,95

Franck Ploum - Ik stuur jou!


Bevrijdend schriftlezen.

Ik stuur jou! is een verzameling overwegingen rond bijbelse personages die worden geroepen, uitgezonden, gestuurd om te bevrijden. In eerste instantie werden de teksten geschreven als 'toespraak' en schriftuitleg binnen liturgische samenkomsten, later zijn ze bewerkt en verrijkt met de betreffende Bijbelteksten om ze voor publicatie geschikt te maken.

Een inspirerend boek voor liturgische werkgroepen en voorgangers in liturgie, maar zeker ook voor persoonlijke verdieping.

Paperback € 14,95

Guus kuijer - De bijbel voor ongelovigen 5


De twee koninkrijken, Job en de profeten.

De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur.
Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen).
In dit deel het einde van Koningen, Job en de Profeten.
Het Noordrijk wordt onder de voet gelopen,
Jeruzalem verwoest, de hooggeplaatsten in de Babylonische
ballingschap gevoerd. Dit alles omdat het volk God niet trouw blijft.

Met Job op de mestvaalt betreden we filosofisch
terrein. Een weddenschap tussen God en Satan
leidt tot deze oervragen: wat als het kwaad goede
mensen straft? Waarom bestaat het lijden? Wat is
de rol van God daarin? Bestaat toeval?

Vanuit de optiek van Chulda, profetes, lezen we
over de andere profeten, onder wie Jesaja, Jeremia
en Ezechiël, Amos en de sociale rechtvaardigheid,
en Jona en zijn grote vis.

Paperback € 20,00

Paus Franciscus - De naam van God is genade


De paus in gesprek met Andrea Tornielli

Gebonden € 15,00

Mgr. Gerard de Korte - Geroepen tot hoop


In 'Geroepen tot hoop' schrijft bisschop Gerard de Korte over de opdracht van de kerk om barmhartig te zijn.
2016 is uitgeroepen tot jubeljaar van de barmhartigheid. De Korte staat bekend om zijn open en pastorale opstelling. Het zoeken naar dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe.
In dit boek zoomt hij in op de vraag naar God in deze tijd. Wat is de toekomst van het christelijk geloof in Nederland? Vervolgens deelt hij met ons zijn visie op burgerschap en de plaats van de kerk in de samenleving. Het boek wordt afgesloten met een uitleg van Bijbelse sleutelwoorden, vooral over barmhartigheid. Gerard de Korte was in 2015 de Theoloog des Vaderlands en schreef eerder onder andere 'Hartelijk katholiek'

Uitgeverij Kok
Paperback € 16,50

Mijn heldere afgrond - Christian Wiman


Overpeinzingen van een moderne gelovige.

Vertaald door Willem Jan Otten
Gebonden € 19,95

Guus Kuijer - De Bijbel voor ongelovigen 4


4 Koning David en de splitsing van het rijk.
Paperback € 20,00

Deel 1,2 en 3 € 12,50

Karen Armstrong - Paulus


Onze liefste vijand.

Uitgeverij Overamstel
Gebonden € 20,00

Leven met Hildegard van Bingen - Désirée den Braber


Uitgeverij Meinema
Paperback € 11,50

Waar blijft de kerk - Erik Borgman


De rooms-katholieke kerk lijkt bezig aan een spectaculair proces van afbraak en verdamping.
Hoe moet je daar als betrokken gelovige mee omgaan?
Waar blijven we? Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie, laat zijn gedachten gaan over het vormgeven van een kerk in de overgang naar een nieuw tijdperk dat niemand nog kent.
Proberen vast te houden aan wat was, is geen optie.
We moeten ons laten omvormen door het rijk van God, dat nabij is. Over hoe dat zou kunnen, met de eucharistie als grondslag, de Bijbel als lichtbron, de weg als leidraad en het gebed als voedsel, daarover gaat dit boek. Want één ding is zeker: we kunnen niet ophouden kerk te zijn.

Paperback € 19,50

Gewoon over geloof - Rob Mutsaerts


De Katholieke Kerk heeft een imagoprobleem.
Dat ligt deels aan de Kerk zelf, deels aan
onwetendheid en onbegrip van de buitenwacht.
Volgens de auteur is de inhoud van het geloof dat
de Kerk uitdraagt nog altijd alle moeite waard.
Geloof is niet iets voor dromers of geleerden.
Het christelijk geloof is niet een kwestie van
onbegrijpelijke mysteries en onmogelijke eisen.
Het is niet iets bijzonders, maar juist iets heel gewoons. Als je het nuchter beschouwd is Jezus
bijzonder praktisch. Aan de hand van komische situaties laat Mutsaerts zien dat de Bijbel weliswaar lang geleden geschreven is, maar geenszins gedateerd is.
Rob Mutsaerts prikt op een oorspronkelijke en verfrissende manier door allerlei misvattingen
die leven omtrent standpunten die de Kerk inneemt over wetenschap, seks, goed en kwaad,
Jezus en God, en toont de logica van het katholiek denken. Hij neemt de lezer mee naar zijn
eigen jeugd waar voetbal en popmuziek een prominente plaats innemen. Over de toekomst
van de R.K.Kerk is hij verrassend optimistisch. De cartoons van Bob Leenders aan de hand van teksten van de auteur laten een herkenbaar tijdsbeeld zien, waar je ongemerkt om moet glimlachen.

Paperback € 13,90

Zaden van contemplatie - Thomas Merton


Uitgeverij Damon
Gebonden met slappe kaft € 19,90

Koningen, kruisvaders & kaliefen - Brian A. Catlos


Geloof, macht en geweld ten tijde van de kruistochten en de jihad.

Uitgeverij De Bezige Bij
Paperback € 30,00

Regel - Benedictus van Nursia


Richtsnoer voor monastiek leven.

Uitgeverij Damon
Gebonden € 27.90

Karen Armstrong - In naam van God


Religie en geweld

Uitgeverij De Bezige Bij
Paperback € 29.90

Huub Oosterhuis - Iemand meer


Gedichten
Met CD

Uitgeverij Ten Have
Gebonden met CD € 23.00

Bodar door het landschap van Franciscus


Een spirituele gids voor Umbrië

Met DVD van de Tv serie € 20.00

Paus Franciscus


Aanbeveling voor deze titel van Bernard Zweers, priester-monnik:

"Het 'geheim' van de huidige paus Franciscus, zo blijkt ook weer uit dit boek, is dat hij volstrekt zichzelf is. Hij moet niets weten van clericalisme en hoedt zich voor theologische volzinnen met een hoog 'ronk'-gehalte. Kardinaal Bergoglio toont zich een pleitbezorger voor al het goede dat zijn kerk in petto heeft. Een gezonde man die een gelukkige jeugd heeft gehad en vanuit een diepe overtuiging tot een vreugdevolle gelovige is geworden.
Want zo kwam Bergoglio al lezend bij mij 'binnen': een collega-gelovige die inspireert en naast je staat. Overigens zal dit boek ook voor rand- en buitenkerkelijken een verfrissende ervaring zijn."

€ 19,50

De uitvinding van de rooms-katholieke kerk - Peter Raedts


De meeste mensen weten niet beter dan dat de rooms-katholieke kerk 2000 jaar oud is en dat er een directe lijn loopt van de apostel Petrus naar de huidige paus Franciscus.
Peter Raedts laat zien dat de historische werkelijkheid heel anders was: zo was Petrus helemaal geen paus en het is zelfs de vraag of hij ooit in Rome is geweest.
Tot in de elfde eeuw was er ook geen sprake van 'de katholieke kerk'.
Eeuwenlang handelden wereldlijke vorsten en keizers naar eigen goeddunken met de katholieke wereld.
Pas in de elfde eeuw ontstond de kerk als organisatie die bestuurd werd vanuit Rome, en pas na de Franse Revolutie en ingrijpende bestuurshervormingen in de 19de eeuw kreeg de kerk de gestalte die haar nog altijd kenmerkt: een bureaucratisch en centralistisch aangestuurd instituut.

Paperback € 9.90

Mgr. Muskens 1935 - 2013


Opmaat tot eeuwigheid.

Beschouwingen van bisschop Muskens opgetekend door Arjan Broers.

Jezus van Nazareth - Benedictus XVI


Joseph Ratzinger

Het derde boek van de paus over Jezus met hierin de kinderjaren.

Uitgeverij Lannoo
Gebonden € 20.00

Rome door de ogen van Antoine Bodar


Antoine Bodar neemt ons mee langs de meest inspirerende, spirituele en muzikale plekken van Rome. Hij bezoekt monumenten als de Sint Pieter, de Catacomben en de Spaanse trappen. Op iedere plek vertelt hij over de spirituele betekenis, zijn persoonlijke beleving en over de muzikale achtergronden.

Paperback € 19.95

De Bijbel voor ongelovigen - Guus Kuijer


Het begin - Genesis

Uitgeverij Athenaeum, Polak & Van Gennep
Paperback € 12,50